تعرفه

تعرفه درج آگهی در آگهی نامه تخصصی ظرفینه 1397

نخستین آگهی نامه تخصصی ظروف و تجهیزات آشپزخانه و لوازم خانگی

تعرفه تبلیغات صفحات عادی در آگهی نامه تخصصی ظرفینه در سال 1397

سفارش آگهیسایز هر صفحه آگهی (سانتیمتر)قیمت هر صفحه (ریال)
یک صفحه داخلی23x235/500/000

تعرفه تبلیغات صفحات ویژه در آگهی نامه تخصصی ظرفینه در سال 1397

ردیفنوع آگهیفضای آگهیسایز آگهی (سانتیمتر)مبلغ آگهی (ريال)
1روی جلد3/4 صفحه18x2330/000/000
2لت روی جلد (تا شونده به داخل، بالای شناسنامه آگهی نامه ظرفینه)2/3 صفحه18x1810/000/000
3لت داخل جلد (باز شونده به بیرون)دو صفحه کنار هم42x2315/000/000
4صفحه سوم (تک صفحه ای روبروی لت تا شونده)تمام صفحه23x236/000/000
5دو صفحه دوم (5و4)دو صفحه روبروی هم46x2314/000/000
6دو صفحه سوم (7و6)دو صفحه روبروی هم46x2313/500/000
7دو صفحه چهارم (9و8)دو صفحه روبروی هم46x2313/000/000
8دو صفحه پنجم (11و10)دو صفحه روبروی هم46x2312/500/000
9دو صفحه ششم (13و12)دو صفحه روبروی هم46x2312/000/000
10دو صفحه هفتم (15و14)دو صفحه روبروی هم46x2311/500/000
11دو صفحه چهارم از آخردو صفحه روبروی هم46x2312/000/000
12دو صفحه سوم از آخردو صفحه روبروی هم46x2313/000/000
13دو صفحه دوم از آخردو صفحه روبروی هم46x2314/000/000
14دو صفحه آخردو صفحه روبروی هم46x2315/000/000
15پشت جلدتمام صفحه23x2325/000/000

تعرفه تبلیغات صفحات خاص در آگهی نامه تخصصی ظرفینه در سال 1397

ردیفنوع آگهیفضای آگهیسایز آگهی (سانتیمتر)مبلغ آگهی (ریال)
1استاپر (Stoper)دو تمام صفحه پشت و رودو تمام صفحه 23x2320,000,000
2لت تاشو چهار صفحه ایدو صفحه کنار هم پشت و رو تاشونده43x23 پشت و رو20,000,000
3لت تاشو هشت صفحه ایچهار صفحه کنار هم پش و رو تاشونده69x23 پشت و رو40,000,000
4عطف جلد1/3 صفحه7 سانتیمتر3,000,000