گزارش تصویری از حضور آگهی نامه ظرفینه در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی تهران