گروه ترخیص و بازرگانی پهلوانی

گروه ترخیص و بازرگانی پهلوانی

pahlavani

با بیش از ۱۵ سال سابقه ترخیص کالا

بازرگانی پهلوانی مدعی درارائه خدمات :

مشاوره گمرکی و بازرگانی

ترانزیت کالا از دبی

ترخیص کالا از گمرک بوشهر

تهران: ۵۵۳۴۰۹۸۵

دبی: ۰۰۹۷۱۴۲۵۰۸۸۲۶ – ۰۰۹۷۱۵۰۷۲۷۲۱۳۰