کارگاه چاپ و رنگ بلور گل یخ

کارگاه چاپ و رنگ بلور گل یخ

goleyakh

شوکا ، نوری تازه ، کاوه

nooritazeh , shooka , kaveh

کلیه سفارشات چاپ و رنگ پذیرفته می شود

فروشنده انواع بلوریجات ایرانی و خارجی ، پارچ و لیوان ، تنگ و پیک

بهزاد داودیه

تلفن: ۳۶۱۷۵۸۹۶