پاکان

پاکان

تولید کننده انواع سماورهای گازی و زغالی در لیتر های مختلف
تولید کننده انواع کتری های رو گازی در لیتر های مختلف

سماور پاکان از سراسر کشور نمایندگی می پذیرد
آدرس: تهران شوش خیابان فدائیان اسلام

قاسمی 09122040346