تصاویر

ظرفینه، نخستین آگهی نامه تخصصی ظروف و تجهیزات آشپزخانه

مراحل دریافت آگهی نامه ظرفینه از چاپخانه ، بسته بندی و آدرس گذاری و تحویل به اداره پست (توزیع سراسری)

#از_دیگران_هم_بخواهید