جدول کاری

zarfineh-it-logo95جدول کاری – زمانی سال ۱۳۹7

آگهی نامه ظرفینه | نخستین آگهی نامه تخصصی ظروف و تجهیزات آشپزخانه

شماره مجلهزمان خاتمه کار بازرگانیزمان خاتمه کار آتلیهزمان خاتمه کار توزیع
271397/02/151397/02/3015 خرداد 97
281397/03/151397/03/3015 تیر 97
291397/04/151397/04/3015 مرداد 97
301397/05/151397/05/3015 شهریور 97
311397/06/151397/06/3015 مهر 97
321397/07/151397/07/3015 آبان 97
33 ►1397/08/151397/08/3015 آذر 97
341397/09/151397/09/3015 دی 97
351397/10/151397/10/3015 بهمن 97
361397/11/151397/11/3015 اسفند 97
371397/12/151397/12/2820 فروردین 98

تذکر: امکان هرگونه تغییر در برنامه فوق باتوجه به شرایط وجود دارد

مراتب متعاقبا اصلاح، اعمال و اطلاع رسانی خواهد شد

تذکر مهم: زمان خاتمه کار گروه بازرگانی در هر آگهی نامه، زمان خاتمه کار گروه عکاسی در همان شماره است