توران گستر هستی

توران گستر هستی

پخش ظروف و تجهیزات آشپزخانه

سینی ملامین ، دیس کباب ، بغل گازی ، سرویس کودک ، سرویس تفلون ، تنگ آب ، سرویس ملامین

تلفن: ۰۲۱۵۵۰۵۳۴۵۷