ترخیص کالای معجزی

ترخیص کالای معجزی

ترخیص کالا و بازرگانی معجزی

قبول سفارش خرید کالا از چین

ترانزیت و ترانشیپ کالا

ترخیص کالا از گمرک بوشهر

سرعت – دقت – صداقت

۱۲ سال سابقه

صادرات – واردات

تلفن:  ۰۹۱۲۹۴۶۳۰۰۷ – ۰۹۱۷۳۷۵۸۳۸۰