بازرگانی کوروش الله داد

بازرگانی کوروش الله داد

پخش انواع بلوریجات ، لیوان ، بطری آب ، بطری شیر ، بانکه ، پوست کن ، در بازکن ، جام ، تنگ ، پارچ ، قوری

Decover,Cerve,Light,LuckyGlass

آدرس شعبه مرکزی : تهران ، میدان شوش ، خیابان صابونیان ، خیابان کاخ جوانان ، مجتمع الغدیر ، طبقه دوم ، شماره 58

تلفن: 55189025 – 55041482

تلگرام : alahdad@