بازرگانی مجلسی کاشانه

بازرگانی مجلسی کاشانه

ظروف و تجهیزات آشپزخانه ، قندان ، سبد ، دکوری ، سرامیکی ، برنزی ، سطل دستمال
تلفن: ۰۷۷۳۵۴۲۷۷۰۸

همراه: ۰۹۱۷۷۷۷۶۳۱۰ – ۰۹۳۸۲۴۷۸۶۳۱
آقای مومنی