بازرگانی مالک

بازرگانی مالک

delta

دلتا گروپ ، پخش آرکوپال ، دسینی ، آیروپال ، پارس اوپال ، اسپانیا

گروه تجاری ملک

dessini , delta group

تلفن: ۵۵۳۳۰۹۶۱